Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Özbekistanİçerikler

Özbekistan’dan Dünyaya Ünlü Tarihi Şahsiyetler

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Özbekistan Cumhuriyeti ve uzun zamandır topraklarda yaşayan halkı, aydınlarıyla dünyada özel bir yere sahiptir. Bağımsızlığın ilk yıllarında, uzun süre ihmal edilen tarihi eserlerin ve büyük Özbek bilginlerinin mirasının restorasyonuna ve korunmasına büyük önem verildi. Buna rağmen, bugüne kadar pek çok insan bu büyük insanların Özbekistan’dan dünyaya açıldığını bilmiyor. Bu yazımızda Özbekistan topraklarında yaşamış ve bugün içinde yaşadığımız dünyanın daha iyiye doğru gelişmesine ve değişmesine neden olan tarihi şahsiyetleri ve bilim adamlarını ele alacağız.

Harezmi

Harezmi 2

Orta Asya tarihinde çok ünlü ve büyük tarihi şahsiyetler yaşamıştır. Bu yazımızda yer vereceğimiz ilk bilim adamı Muhammed el-Harezmi. Harezmi, dokuzuncu yüzyılda yaşamış ünlü bir matematikçi, astronom ve coğrafyacıydı. Cebir üzerine yaptığı çalışmalar matematikte devrim yarattığı ve modern cebirsel notasyon ve yöntemlerin temellerini attığı için genellikle Cebirin Babası olarak anılır. Harezmi, Özbekistan’ın bir parçası olan Harizm şehrinde doğdu. Hayatının büyük bir bölümünü Bağdat’ta geçirdi ve burada alim olarak çalıştı ve Abbasi halifeliği altında saray matematikçisi ve astronomu olarak görev yaptı.

Harezmi’nin en ünlü eseri cebir üzerine yazdığı “Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap” (El-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa’l-Muqabala) adlı eseridir. Bu kitap, değişkenler ve cebirsel denklemler kavramının yanı sıra kareyi tamamlama ve ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemini öğretmiştir. Harezmi’nin eserleri Orta Çağ boyunca geniş çapta Latinceye çevrilerek Avrupa’da matematik ve bilimin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Terimlerin oluşmasına sağladığı katkıyı kelime kökeni Fransızca olan “algoritma”yı ve Arapça kökenli olan “cebir”i örnek olarak verebiliriz.

Cebir Kitabindan Bir Sayfa
Cebir kitabından bir sayfa

Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail el-Buhari olarak da bilinen İmam Buhari, İslami hukuk ve hadis çalışmalarının gelişiminde en önemli figürlerden biri olarak kabul edilen dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir İslam alimi ve ilahiyatçısıydı. Bugünkü Özbekistan’da Buhara’da doğan el-Buhari, hayatının çoğunu seyahat ederek ve Bağdat, Mekke, Medine ve Suriye de dahil olmak üzere İslam dünyasındaki diğer alimlerle çalışarak geçirdi.

En çok “Sahih el-Bukhari” olarak bilinen hadisleri yani Hazreti Muhammed’in sözlerini ve eylemlerini derlemesiyle tanınır. “Sahih el-Buhari”, en güvenilir hadis koleksiyonlarından biri olarak kabul edilir ve birçok Müslümanın gözünde Kur’an’dan sonra başvurulması gereken ikinci kaynaktır. Buhari’nin koleksiyonu, özenle seçtiği ve titiz bir araştırma ve inceleme sürecinden geçerek doğruladığı 7.000’den fazla hadis içermektedir. Özbekistan’ın Semerkant ilinde bulunan Hartang köyünde vefat etti. Mirası bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ilham vermeye devam ediyor.

Fergani

Fergani Gozlem Yaparken
Fergani gözlem yaparken

Batı’da Alfraganus olarak da bilinen Ahmed el-Farghani, dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir astronom ve astrologdu. Bugünkü Özbekistan’da Farghana’da doğdu ve hayatının çoğunu Bağdat ve Kahire’deki İslami yöneticilerin mahkemelerinde çalışarak geçirdi. Fergani en çok astronomi üzerine etkili kitabı “Astronominin Unsurları” olarak da bilinen “Kitab fi Jawani” ile tanınır. Bu kitap, eski Yunan ve Fars astronomlarının eserlerini sentezledi ve Orta Çağ boyunca Latin ve Avrupa dillerine geniş çapta çevrildi. “Astronominin Unsurları”, gezegenlerin hareketi, ayın evreleri ve dünyanın boyutu ve şekli dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsıyordu.

Orta Asya

Fergani aynı zamanda güneş yılının uzunluğunu doğru bir şekilde belirleyen ilk astronomdu ve hesaplamaları daha sonraki astronomlar tarafından daha doğru takvimler geliştirmek için kullanıldı. Fergani, astronomi konusundaki çalışmalarına ek olarak, astroloji üzerine, burçların dökümü ve astrolojik işaretlerin yorumlanmasıyla ilgilenen “Kitab fi al-Taswir” de dahil olmak üzere birkaç kitap yazdı. Fergani’nin astronomi ve astrolojiye katkıları, İslam dünyası ve ötesinde bilim ve matematiğin gelişimi üzerinde kalıcı bir etkiye sahipti. Çalışmaları yüzyıllar boyunca geniş çapta okundu ve incelendi ve etkisi, Orta Çağ ve Rönesans boyunca daha sonraki astronomların ve bilim adamlarının eserlerinde görülebilir.

Batı dünyasında Avicenna olarak da bilinen İbn Sina, MS 980’den 1037’ye kadar yaşamış önde gelen bir Pers bilge idi. İslam felsefesi, tıbbı ve biliminin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. İbn Sina tıp, matematik, astronomi ve felsefe dahil olmak üzere çeşitli alanlara önemli katkılarda bulunmuştur. En ünlü eseri, kapsamlı bir tıp ansiklopedisi olan ve Avrupa’da ve İslam dünyasında yüzyıllarca standart bir tıp metni olarak hizmet eden “Tıp Kanunu” dur.

İbn Sina

Avicenna Portrait on Silver Vase Museum at BuAli Sina Avicenna Mausoleum Hamadan Western Iran

İbn Sina, tıp yazılarının yanı sıra önde gelen bir filozoftu ve metafizik ve ahlak alanındaki çalışmaları hem İslam hem de Batı felsefi gelenekleri üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Aristotelesçi ve Neoplatonik felsefe ile İslam teolojisini sentezlemesiyle tanınıyordu. İbn Sina’nın bilime ve felsefeye yaptığı katkılar, yaşamı boyunca geniş çapta kabul gördü ve etkisi, ölümünden sonra da yüzyıllar boyunca hissedilmeye devam etti. İslam medeniyeti tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul ediliyor ve eserleri dünya çapında bilim adamları tarafından incelenmeye ve beğenilmeye devam ediyor.

Özbekistan topraklarında yaşamış büyük insanlardan bahsederken Timurluları da hatırlamalıyız. Ne de olsa 13. yüzyılda Cengiz Han liderliğindeki Moğollar dünyanın büyük bir bölümünü fethedip harabeye çevirdiğinde, 14. yüzyılın ikinci yarısında Emir Timur güç kazanmış ve 27 ülke topraklarına eşit bir imparatorluk kurmuştur. Bugün. O dönemde tarihçiler, Moğol istilası sırasında hayal kırıklığına uğrayan halklar için bu imparatorluktan bir kurtuluş olarak bahsetmişlerdir. Timurlular döneminde sanata ve mimariye büyük önem verilmiştir. Bu güne kadar Semerkant, Şehrisabz, Türkistan ve İran’ın bazı şehirlerinde Timurlular tarafından yaptırılan yapıları görebiliriz.

Uluğ Bey

Ulug Bey

Uluğ Bey, 15. yüzyılda yaşamış bir Timur hükümdarı ve bilginiydi. Şimdiki Özbekistan’da doğdu ve ünlü fatih Amir Timur’un torunuydu. Uluğ Bey, öncelikle hükümdarlık görevlerinin yanı sıra sürdürdüğü astronomi ve matematiğe yaptığı katkılarla tanınıyor. Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu’nun başkenti olan Semerkant’ta bir gözlemevi yaptırmış ve burayı yıldızları gözlemlemek ve hareketleri hakkında hesaplamalar yapmak için kullanmıştır.

Astronomik gözlemleri ve hesaplamaları, binden fazla yıldızın ve bunların gökyüzündeki konumlarının kapsamlı bir kataloğu olan “Zij-i-Sultani” de kaydedildi. Bu katalog, zamanının en doğrularından biri olarak kabul edildi ve Uluğ Bey’in ölümünden sonra yüzyıllar boyunca bilim adamları ve astronomlar tarafından yaygın olarak kullanıldı. Astronomiye yaptığı katkılara ek olarak, Uluğ Bey aynı zamanda sanat ve bilimi himaye etmesiyle de tanınıyordu. Semerkand’da birçok kamu binası ve anıtın inşasını yaptırdı ve sarayı entelektüel ve kültürel canlılığıyla biliniyordu. Uluğ Bey 1449’da öldü, ancak bir bilim adamı, sanatın hamisi ve hükümdarı olarak mirası, Orta Asya ve ötesinde sonraki nesillere ilham vermeye devam etti.

Ali Şir Nevai

Ali Sir Nevai
Beş Şiir Yazması Hattat: Ali Şir Nevai Hat: Sülüs Yıl: 16. Yüzyıl İçerik: Kitab-ı heyrat ül-ebrar, Kitab-ı Ferhad va Şirin, Kitab-ı Mecnun va Leyla, Kitab-ı Hest bihist, Kitab-ı İskendernâme, Ebat: 23.5 x 6.5 cm

Ali Şir Nevai, 15. yüzyılda şimdi Özbekistan’da yaşayan ünlü bir şair, yazar ve devlet adamıydı. Orta Asya edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilir ve yaygın olarak modern Özbek edebiyatının babası olarak kabul edilir. Zengin bir tüccar ailede dünyaya gelen Nevai, İslami ilimler, matematik ve felsefe dahil olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı bir eğitim aldı. Farsça, Arapça ve Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilin ustasıydı ve eserleri hem Farsça hem de Çağatay Türkçesinde (Eski Özbek dili) yazılmıştır. Nevai’nin edebi eserleri çeşitliydi ve çeşitli konularda şiir, nesir ve incelemeler içeriyordu.

En ünlü eserleri arasında beş epik şiirden oluşan bir koleksiyon olan “Khamsa” ve şiir ve edebiyat eleştirilerinden oluşan bir koleksiyon olan “Mecalisü’n Nefais” bulunmaktadır. Nevai’nin eserleri, güzelliği, zarafeti ve dil ustalığı ile tanınmış ve sadece Orta Asya’da değil, tüm İslam dünyasında etkili olmuştur. Edebi başarılarına ek olarak, Nevai aynı zamanda önde gelen bir devlet adamıydı ve çeşitli hükümdarların mahkemelerinde üst düzey bir memur olarak görev yaptı. Konumunu eğitimi, kültürü ve sanatı geliştirmek için kullandı ve Orta Asya’daki ilk laik okulu kurmasıyla tanınır. Nevai 1501’de öldü, ancak bir şair, yazar, devlet adamı ve kültürel figür olarak mirası günümüze kadar sürdü.

Yazımızda yer verdiğimiz tarihi şahsiyetlerin yanı sıra bilim, edebiyat, sanat ve din alanlarında büyük işler başarmış pek çok aydın vardır. Bir Özbek genci olarak kendim ve Özbek halkı adına söyleyebilirim ki atalarımızla gurur duyuyor ve onlara layık bir torun olmaya çalışıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu